Výstavba IBV KRÁSNE LÚKY Ingdop SK

Výstavba IBV KRÁSNE LÚKY

Výstavba IBV KRÁSNE LÚKY

Výstavba IBV KRÁSNE LÚKY

V rámci výstavby novej IBV v Ivanke pri Nitre prebiehala parcelizácia pozemkov. Celkovo vzniklo 102 pozemkov pre individuálnu výstavbu rodinných domov a 12 pozemkov pre výstavbu 12 dvojdomov. V rámci celého projektu sme realizovali nie len samotnú výstavbu, ale aj kompletnú inžiniersku činnosť.

Vybudovali sme prístupovú komunikáciu, vnútroareálovú komunikáciu a chodníky, siete vrátane optiky, trafostanicu, detské ihrisko, rozšírenie verejného vodovodu, vodovodné prípojky, splaškovú kanalizáciu, verejný plynovod, plynovodné prípojky, preložku VN vedenia, NN rozvody, verejné osvetlenie, telekomunikácie, prečerpávaciu stanicu a tlaková kanalizácia, dažďová kanalizácia, ORL a vsakovacie zariadenie. Súčasne bola aj realizácia vodorovného dopravného značenia a zvislého dopravného značenia.

Celková plocha: 93 598,30 m2